32 นาที

ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
อรพินท์ ธีระตระกูลชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับองค์กร ประสบการณ์สอนทักษะการคิด การสื่อสาร การบริการ รวมถึงการพัฒนาตนเอง และการปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน


Changing Behavior to Against Office Syndrome

เทคนิคพิชิต "Office Syndrome" สำรวจ-ป้องกัน-แก้ไข ด้วยเทคนิคง่ายๆ ทำได้จริง

2,500.00 THB
750.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
เทคนิคพิชิต "Office Syndrome" สำรวจ-ป้องกัน-แก้ไข ด้วยเทคนิคง่ายๆ ทำได้จริง หลักสูตรป้องกันการเกิดปัญหาออฟฟิศ ซินโดรมสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเรียนรู้ท่าทางในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง พร้อมท่ากายบริหารแบบง่ายๆ เพื่อบริหารกล้ามเนื้อ เช่น คอ บ่า ไหล่ หลัง เป็นต้น โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้และเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ รวมถึงสามารถประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของตนเอง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
 • สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันโรค Office Syndrome
 • รู้จักการประเมินความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจาก Office Syndrome
 • เรียนรู้สรีระของตนเองและนำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน
 • เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงสามารถจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่เอื้อต่อการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • พนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานเป็นระยะเวลานาน 
 • บุคลากรทั่วไปที่ต้องการประเมินความเสี่ยงและเรียนรู้แนวทางป้องกันโรค Office Syndrome 
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร
 • Section 1: ทำความรู้จักกับอาการ Office Syndrome 
  ทราบถึงอาการเบื้องต้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค Office Syndrome โรคของคนทำงานที่อันตรายไม่ใช่เล่น!
   
 • Section 2: อิริยาบถที่ทำให้เกิด Office Syndrome 
  การใช้สรีระร่างกายในชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสม เรียนรู้พร้อมปรับอิริยาบถให้ถูกต้อง
 • Section 3: สำรวจอาการ Office Syndrome
  ลองสังเกตกันดูว่าคุณมีอาการขั้นต้นของโรค Office Syndrome หรือไม่? 
   
 • Section 4: รวมท่ากายบริหารที่ทำได้ในระหว่างนั่งทำงาน 
  แนะนำท่ากายบริการง่ายๆ ที่โต๊ะทำงาน เลี่ยงปัญหา Office Syndrome 
   
 • Section 5: พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการ Office Syndrome
  ลด ละ เลิก พร้อมประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองเบื้องต้น
   
 • Section 6: สรุปส่งท้ายบทเรียน เทคนิคพิชิต Office Syndrome 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 ทำความรู้จักกับอาการ Office Syndrome 4.15
Module 2 อิริยาบถที่ทำให้เกิด Office Syndrome 8.12
Module 3 สำรวจอาการ Office Syndrome 3.24
Module 4 รวมท่ากายบริหารที่ทำได้ในระหว่างนั่งทำงาน 9.02
Module 5 5 พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการ Office Syndrome 4.18
Module 6 สรุปส่งท้ายบทเรียน เทคนิคพิชิต Office Syndrome 2.05

Changing Behavior to Against Office Syndrome

เทคนิคพิชิต "Office Syndrome" สำรวจ-ป้องกัน-แก้ไข ด้วยเทคนิคง่ายๆ ทำได้จริง

2,500.00 THB
750.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์