3 ชั่วโมง 43 นาที

ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)
กนก ขำหุ่น

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของ Microsoft ที่มากด้วยประสบการณ์ และผ่านการรับรอง Microsoft office Certified ในด้าน Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และ Network Essential


Microsoft Excel – Basic Level

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

2,350.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
 
หลักสูตรสำหรับมือใหม่หัดใช้ Microsoft Excel ที่แบ่งรายละเอียดสำคัญออกเป็น Chapter ย่อยๆ สะดวกต่อการเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาของผู้เรียน ครอบคลุมทุก Function การใช้งาน โดยสามารถฝึกฝนด้วยตนเองไปพร้อมๆ กับผู้สอนได้ทันที
 

เนื้อหาจะเน้นในส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวัน เริ่มตั้งแต่การใช้งานเบื้องต้น การสร้าง การแก้ไข การบันทึก การจัดรูปแบบ การจัดการ Sheet & Worksheet  การสร้างสูตรคำนวณและการใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐาน Shortcut และ Tools ที่ควรรู้ ไปจนถึงเทคนิคการตั้งค่าสั่งพิมพ์ Worksheet รูปแบบต่างๆ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้การทำงานมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์
 • มีความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นใช้งานจริง
 • ต่อยอดความรู้สู่การใช้งาน Excel ในระดับที่สูงขึ้น
 • ลดระยะเวลาและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • นักเรียนนักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Excel
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

 • รู้จักส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สำคัญของโปรแกรม
 • การใช้งาน Quick Access Toolbar
 • การใช้ Ribbon

การใช้งานพื้นฐานที่สำคัญ

 • การกรอก การแก้ไขข้อมูล
 • การคัดลอก การย้ายข้อมูล
 • การลบข้อมูล
 • การบันทึกแฟ้มงาน
 • การปิด/เปิดแฟ้มงาน
 • การจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขต่างๆ            
 • เทคนิคการกรอกข้อมูล เช่น เลขลำดับ วันที่ ชื่อเดือน..
 • การสร้าง Custom AutoFill
 • การแทรกแถวและคอลัมน์
 • การลบแถวและคอลัมน์
 • การปรับความกว้างและความสูงของช่องเซล
 • การตรึง(Freeze) หัวแถวและหัวคอลัมน์
 • การจัดการเกี่ยวกับ Worksheet เช่น
  การคัดลอก การย้าย การแทรก การลบ และการเปลี่ยนชื่อ
 • การปรับแต่งหน้ากระดาษและการสั่งพิมพ์

การสร้างสูตรคำนวณ

 • พื้นฐานที่สำคัญเริ่มต้นในการสร้างสูตร
 • การใช้ Relative Reference
 • การใช้ Absolute Reference
 • การคัดลอกสูตร
 • การใช้ Autosum ช่วยหาผลรวม         
 • การใช้งาน Function ในงานคำนวณพื้นฐาน เช่น 
  Sum Average Max Min Count CountA และ Vlookup

การใช้คำสั่งในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน

 • การจัดเรียงข้อมูล แบบเงื่อนไขเดียว
 • การจัดเรียงข้อมูล แบบหลายเงื่อนไข
 • การปิด/เปิด ตัวกรองข้อมูล
 • การกรองข้อมูลจากค่าตัวเลข
 • การกรองข้อมูลจากวันที่
 • การกรองข้อมูลจากสี
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 Screen Preview 4.01
Module 2 Entering Data 5.10
Module 3 Edit Data 4.37
Module 4 Auto Fill Number 5.26
Module 5 Auto Fill Date 5.19
Module 6 Custom Auto Fill ดูตัวอย่างฟรี 5.02
Module 7 Format Font 7.05
Module 8 Format Align 2.59
Module 9 Format Number 4.19
Module 10.1 Format Border1 3.55
Module 10.2 Format Border2 4.28
Module 11 Adjust Column and Row 2.55
Module 12 FormatCells 3.46
Module 13 ClearData 3.44
Module 14 Manage Sheet 5.11
Module 15 Saving 7.00
Module 16 Open File 4.16
Module 17 Zoom Control 5.35
Module 18 Freeze ดูตัวอย่างฟรี 6.35
Module 19 Split 3.34
Module 20 Print Selection 5.08
Module 21 PageBreak Preview 4.20
Module 22 Insert PageBreak 3.27
Module 23 Print Repeat Header 3.00
Module 24 Printing 3.16
Module 25 Basic Formula 5.29
Module 26 Relative Ref 8.25
Module 27 Copy Formula 6.26
Module 28 Absolute Ref 10.57
Module 29 Sample Calculation ดูตัวอย่างฟรี 7.13
Module 30.1 Basic Functions1 10.56
Module 30.2 Basic Functions2 5.15
Module 31.1 Vlookup Function1 10.51
Module 31.2 Vlookup Function2 7.45
Module 31.3 Vlookup Function3 7.31
Module 32 Using Sort 10.06
Module 33.1 Using Filter1 8.54
Module 33.2 Using Filter2 8.00
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Excel – Basic Level

พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

2,350.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง