1 ชั่วโมง 21 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้าน Business Strategy, Business Transformation, Operation Excellent, Process improvement, Cost saving program, Project Management, Enterprise Risk Management & Financial Feasibility


Become a Smart Decisions Maker: Problem Solving & Decision Making

พัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหนือชั้น

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
 

อย่ากลัวที่ต้องเจอกับ ปัญหา’   
แต่จงเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่เจอ
 “ปัญหาถือได้ว่าเป็นทั้งอุปสรรคและสิ่งที่ท้าทายเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานรวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ปัญหาด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กรเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่หลายต่อหลายท่าน ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจแทบทุกประเภทต้องเผชิญ! ว่าแต่ … ลองมาสำรวจตัวเองว่าคุณหรือเพื่อนร่วมงาน เคยมีลักษณะอาการต่างๆ เหล่านี้บ้างหรือไม่?

 • กลัวปัญหาไม่มีความสนใจ & ความกล้าที่จะนำเสนอ
  แนวคิด วิธีการ ไอเดียหรือสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
 • หวั่นเกรงว่า การตัดสินใจ จะนำไปสู่ ปัญหา” 
  อุปสรรคและความยากลำบากในการปฏิบัติงาน
  ทำให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ๆ ที่อาจนำไปสู่การเติบโตในอนาคต 
คอร์สนี้จะช่วยพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบยอดเยี่ยมและเฉียบขาดเกิดเป็นมุมมองที่แตกต่าง
ออกไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น
!

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
 
วัตถุประสงค์
 • สามารถจับประเด็นปัญหา ทำความเข้าใจลักษณะ สาเหตุที่แท้จริงและภาพรวมของปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis รวมถึงสามารถเก็บ วิเคราะห์และสรุปปัญหาทั้งแบบ Deductive (นิรนัย) และ Inductive (อุปนัย) ได้
 • สามารถวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา เกิดเป็นมุมมองใหม่ๆ ที่ต่างออกไป นำมาสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสมและรวดเร็ว
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับขององค์กร
 • ผู้ที่จำเป็นต้องตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนา
  กระบวนการตัดสินใจให้มีความแม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้น
 
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

Module 1: แนวคิดของ Problem Solving

Module 2: Root Cause Analysis

Module 3: การหาข้อสรุปของปัญหาแบบ Deductive (นิรนัย) และ Inductive (อุปนัย)

Module 4: การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา

Module 5: ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ BIAS ของข้อมูล

Module 6: การตัดสินใจ Decision Making โดยใช้แผนภูมิต้นไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1  ปัญหาไม่ได้มีไว้กลัว เมื่อเรียนรู้ Problem Solving 4.34
Module 2 การวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างเป็นระบบ 2.07
Module 2.1 ขั้นตอนการทำ Problem Solving และการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 9.43
Module 2.2 การหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงด้วย Why-Why Analysis 10.25
Module 3 การหาข้อสรุปของปัญหา 1.18
Module 3.1 การหาข้อสรุปของปัญหาแบบ Deductive (นิรนัย) 7.34
Module 3.2 การหาข้อสรุปของปัญหาแบบ Inductive (อุปนัย) 5.10
Module 4 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา 16.17
Module 5 ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และ BIAS ของข้อมูล  10.54
Module 6 การตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยแผนภูมิต้นไม้ 13.17

Become a Smart Decisions Maker: Problem Solving & Decision Making

พัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหนือชั้น

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์