1 ชั่วโมง 32 นาที

การสื่อสาร (Communication)
กิติศักดิ์​ วิวัฒน์​ธน​วงศ์​

ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ, การสื่อสาร, การนำเสนอ, การบริการ CRM&CEM, EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP, วิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การเจรจาต่อรองและศิลปะในการสื่อสารและนำเสนอ


Negotiation and Complaint Handling

ทักษะการเจรจาและการรับข้อร้องเรียน

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

 หลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียนในด้านการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ, พัฒนาทักษะการเจรจาประสานความร่วมมือในสไตล์ของตนเอง พร้อมวางแผนรับมือกับข้อร้องเรียนและการพัฒนาปรับปรุงงานบริการ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือหน่วยงานธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์และชั้นเชิงการเจรจาประสานความร่วมมือให้เกิดขึ้น เพื่อให้การบริการในทุกๆครั้ง

"เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มากที่สุด" วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
 
วัตถุประสงค์
•    ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของคู่ค้าและคู่เจรจา
     เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรด้วยทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  
•    ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเจรจาและวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ 
     เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเจรจาแลกเปลี่ยนตัวแปรต่างมิติ (Tradable Variable)
•    สามารถเจรจาต่อรองในการทำงาน จัดซื้อ หรืองานด้านอื่นๆ 
     ​​​ได้อย่างสร้างสรรค์ ได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างมีกลยุทธ์ในระยะยาว
•    รู้ถึงเทคนิคและวิธีการเปิดและปิดการเจรจาอย่างมีชั้นเชิง  
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  •  ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, พนักงานที่ให้บริการ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร

Module 1: เข้าใจความคาดหวังและพฤติกรรมของผู้รับบริการ

: การตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ อย่างตรงจุด รวมถึงเรียนรู้เกณฑ์ที่ผู้รับบริการใช้ในการตัดสินคุณภาพการบริการทันทีที่กระบวนการบริการสิ้นสุดลง

Module 2: สาเหตุการเกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

: ปรับมุมมองทัศนคติที่มีต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าให้เป็นเชิงบวกและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ พร้อมเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการรับข้อมูลจากลูกค้า Voice of Customer (VOC) และการรับข้อแนะนำจากลูกค้า (Customer Feedback) และกระบวนการจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Complaint Handling)

Module 3: ทักษะในการเจรจาประสานความร่วมมือกับลูกค้า (Negotiation & Collaboration)

: องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ

พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การเจรจารูปแบบใด?

Module 4: แบบทดสอบหาสไตล์รูปแบบการเจรจาของตนเอง

: เข้าใจถึงสไตล์ที่เราใช้เป็นจุดแข็งครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึงการกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated Agreement: BATNA)

Module 5: ทักษะในการเจรจาประสานความร่วมมือ ด้วยเทคนิคการฟัง 4 ระดับ (Listening Technique)

: เข้าใจถึงทักษะการฟังที่ดี โดยเฉพาะการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening) เทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง, R = Reactive of Feeling สะท้อน, R = Restatement ทวนความ, R = Review สรุปความ)

Module 6: เทคนิคการตอบคำถามและรับข้อมูลจากลูกค้า Voice of Customer (VOC)

: การรับข้อแนะนำจากลูกค้า (Customer Feedback) ในสถานการณ์ที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้แก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

Module 7: EQ: การจัดการทางอารมณ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

: เรียนรู้พร้อมทำ Workshop การนำศาสตร์พลังจิตใต้สำนึก NLP มาประยุกต์ใช้

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1  ไหวพริบกับ 3 เกมการเจรจาต่อรอง 7.11
Module 2 เทคนิค และวิธีการรับข้อร้องเรียนลูกค้าด้วยทักษะการเจรจา 9.20
Module 3 สไตล์การเจรจาต่อรอง 10.42
Module 4 สไตล์การนำเสนอและการเจรจาในรูปแบบต่างๆ 7.29
Module 4.1  สไตล์การเจรจาต่อรอง 9.24
Module 4.2 สไตล์การเจรจาต่อรอง (ต่อ) 8.03
Module 5 วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 10.01
Module 6 ฝึกการเจรจารับข้อร้องเรียนลูกค้า 11.01
Module 7 EQ สำหรับการเจรจาต่อรองและรับข้อร้องเรียนลูกค้า 9.02

Negotiation and Complaint Handling

ทักษะการเจรจาและการรับข้อร้องเรียน

3,500.00 THB
1,050.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์