42 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ (โค้ชโจ้)

วิทยากร และโค้ชผู้มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) การสื่อสาร (Communication) และทัศนคติเชิงบวกเพื่อเพิ่มพลังและศักยภาพในการทำงาน


Smart Time Management Techniques

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

2,500.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
 

“หากเราไม่รู้จักบริหารเวลาที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่า

เราอาจจะพลาดเป้าหมายหรือโอกาสดีๆในชีวิตก็เป็นได้   “เวลา” เป็นของที่เราทุกคนได้มาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเราทุกคนได้รับมาเท่าๆ กัน เมื่อเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ นั่นก็คือ 24 ชั่วโมงต่อวัน เวลาเป็นสิ่งซื่อตรง เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดหย่อนและไม่เคยรอใคร 

 
คำถามคือ เราจะเป็นผู้ควบคุมเวลา หรือ จะให้เวลาคอยควบคุมเรา หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดสิ่งที่ทำให้สูญเสียเวลา และสร้างเวลาเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับภารกิจที่เผชิญอยู่ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับดีๆ ในการวางแผน และจัดสรร ‘เวลา’ อย่างมีคุณภาพให้กับ ‘ชีวิต’ โดยสามารถจัดลำดับความสำคัญและวางแผนการทำสิ่งต่างๆ  อย่างเป็นระบบ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
 
วัตถุประสงค์
 • เรียนรู้หลักการจัดลำดับความสำคัญของงานและเทคนิคในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถนำความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคการบริหารเวลา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
  และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงานในองค์กร
 • รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

1.) ความสำคัญของการบริหารเวลา                                  

 • ความสำคัญ
 • การประเมินตนเองในเรื่องการบริหารเวลา         

2.) การจัดลำดับความสำคัญของงาน

 • การจัดลำดับความสำคัญด้วย Eisenhower box
 • แบบฝึกหัดการจัดลำดับความสำคัญ

3.) การวางแผนบริหารเวลาด้วยตารางการบริหารเวลา

 • การแยกย่อยกิจกรรมและการประมาณการเวลา
 • การนำกิจกรรมต่าง ๆ มาลงในตารางบริหารเวลา

4.) การวางแผนบริหารเวลาด้วย To Do List

 • การทำ To Do List

5.) เทคนิคการเพิ่มเวลาให้ตนเอง  

 • ทำในสิ่งที่ต้องทำ
 • สร้างเวลาด้วยหลักการปฏิเสธเชิงสุภาพ
 • รู้ช่วงเวลาที่เหมาะสม
 • หลัก 80 / 20
 • การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 ความสำคัญของการบริหารเวลา 7.34
Module 2 การจัดลำดับความสำคัญของงาน  12.22
Module 3 การวางแผนบริหารเวลาด้วยตารางการบริหารเวลา 6.30
Module 4 การวางแผนบริหารเวลาด้วย To Do List 4.42
Module 5 เทคนิคการเพิ่มเวลาให้ตนเอง  10.59

Smart Time Management Techniques

เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

2,500.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์