28 นาที

การสื่อสาร (Communication)
สุทธาทิพย์ เหลืองบูรณวัตร

Results Associate Certificate of Coaching Certified by NeuroLeadership Group – Certified facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® method and materials – Professional Certified Coach (PCC), ICF

เพชร์รัตน์ ลีลาสุนทรกุล

Senior Manager, Learning & Development, PwC Thailand Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนงานการบริการและที่ปรึกษาให้กับโรงแรมและองค์กรชั้นนำ


Powerful Admiration with AEIOU

พลังของการชื่นชม ด้วย AEIOU โมเดล

4,900.00 THB
1,470.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
 
การเสริมสร้าง “กำลังใจ” ให้กับผู้อื่นนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือของรางวัลเสมอไป หากแต่เป็น “คำพูดชื่นชมด้วยความจริงใจ” ที่มีค่ามากพอก็จะช่วยให้ผู้ที่เราสนทนาหรือกล่าวชื่นชมนั้นเกิดพลังด้านบวก รับรู้ได้ถึงความจริงใจและความปรารถนาดีที่เราต้องการจะสื่อออกไปได้

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ “เทคนิคการชื่นชมอย่างสร้างสรรค์ทั้ง 5 รูปแบบ : AEIOU”  พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้ในบริบทต่างๆ อย่างถูกวิธี อาทิ ที่ทำงาน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูง ฯลฯ เพื่อเพิ่มมุมมองในการชื่นชมอย่างจริงใจและมีความหมาย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมกำลังใจ สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการอยู่ร่วมกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า “คำชม” นั้นเปรียบเสมือน “ของขวัญและพลังวิเศษ” ที่สร้างความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเอง  

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
วัตถุประสงค์
  • เรียนรู้เทคนิคง่ายๆ ในการชื่นชมทั้ง 5 รูปแบบ
  • เข้าใจบริบทในการนำเทคนิคด้านการชมรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้
  • สร้างทัศนคติที่ดีและเหมาะสมในการชื่นชมผู้อื่น  
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • หัวหน้างาน
  • ทีมงาน
  • ครู / วิทยากร / อาจารย์ผู้สอน
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ทักษะเพื่อการชื่นชมอย่างสร้างสรรรค์
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

Module 1: การชื่นชมสำคัญอย่างไร  

Module 2: อะไรที่ทำให้คุณต้องเรียนรู้วิธีชื่นชม?

Module 3: AEIOU โมเดลคืออะไร?

Module 4: ตัวอย่างการชื่นชมด้วย AEIOU model

Module 5: ความพอดี คือ key สำคัญ

Module 6: สรุปบทเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1            การชื่นชมสำคัญอย่างไร                                            4.14
Module 2 อะไรที่ทำให้คุณต้องเรียนรู้วิธีชื่นชม? 3.26
Module 3 AEIOU โมเดลคืออะไร? 5.01
Module 4 ตัวอย่างการชื่นชมด้วย AEIOU model 7.54
Module 5 ความพอดี คือ key สำคัญ 6.24
Module 6 สรุปบทเรียน 1.29

Powerful Admiration with AEIOU

พลังของการชื่นชม ด้วย AEIOU โมเดล

4,900.00 THB
1,470.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์