1 ชั่วโมง 7 นาที

การสื่อสาร (Communication)
ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

วิทยากรและโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการโค้ชนานาชาติระดับ Professional Certified Coach ประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากว่า 25 ปี ประสบการณ์การเป็น Executive Coach 8 ปี ได้รับการรับรอง Certified Everything DiSC Trainer และนักวิเคร


Powerful Questioning

ศิลปะการถามจุดพลังความคิด

3,900.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ศิลปะการถามจุดพลังความคิด (Powerful Questioning) คือ การตั้งคําถามที่ช่วยให้ผู้ที่เราสนทนาหรือพุดคุยด้วยนั้น สามารถจัดการความคิดของตนเองให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตัดสินใจเลือกทางเลือกด้วยตนเองได้อย่างชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักสูตรนี้ออกแบบบขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของ
“การใช้คำถาม” พร้อมเรียนรู้หลักการและแนวทางเบื้องต้นในการตั้งคำถามจุดพลังความคิด นำไปสู่การตั้งคำถามที่ดี เพื่อให้เข้าถึงจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้าง ให้สามารถหาทางออกในปัญหาต่างๆ หรือมุ่งไปสู่สิ่งที่หวังไว้ได้อย่างดี

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
  • เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้คำถาม
  • เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการตั้งคำถามที่ส่งผลเชิงบวก
  • เรียนรู้ความแตกต่างของคำถามเชิงบวกและคำถามเชิงลบ
  • หลักการการตั้งคำถามเชิงบวกเพื่อจุดพลังความคิด
  • เข้าใจโครงสร้างการใช้คำถามเพื่อเพิ่มเทคนิคการตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด เกิดเป็นเทคนิคการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • หัวหน้างานทุกระดับ
  • คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง อาจารย์
  • บุคคลที่สนใจ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

Module 1   Self-assessment แนวโน้มทักษะการตั้งคำถาม
                  ความคิด คำถาม ความสำคัญของคำถาม
Module 2   คำถามเชิงลบที่หน่วงพลัง
                  2.1 คำถามปลายปิด
                  2.2 คำถามย้ำปัญหา
                  2.3 คำสั่ง คำบ่นที่แฝงอยู่ในคำถาม
Module 3   คำถามเชิงบวกที่จุดพลัง
                  3.1 คำถามปลายเปิด
                  3.2 คำถามมุ่งสู่ทางออก และเป้าหมาย
                  3.3 องค์ประกอบ คำพูด น้ำเสียง ท่าทาง
Module 4   จัดการอุปสรรคการตั้งคำถามจุดพลัง
Module 5   รูปแบบและโครงสร้างการตั้งคำถาม (Questioning Model)
                  G-R-O-W
                   S-T-A-R
Module 6   สรุปการเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1.1       แบบทดสอบ แนวโน้มทักษะการตั้งคำถาม 6.08
Module 1.2 ความสำคัญของการตั้งคำถาม 6.39
Module 1.3 Powerful Question คำถามจุดพลัง       4.49
Module 2 คำถามเชิงลบที่หน่วงพลัง 7.52
Module 3 คำถามเชิงบวก (ที่จุดพลังความคิด) 11.35
Module 4 จัดการอุปสรรคการตั้งคำถามจุดพลัง 14.46
Module 5 รูปแบบและโครงสร้าง การตั้งคำถามจุดพลังความคิด 10.50
Module 6 สรุปการเรียน 4.32

Powerful Questioning

ศิลปะการถามจุดพลังความคิด

3,900.00 THB
1,350.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์