2 ชั่วโมง 8นาที

การบริหารจัดการ (Management)
ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากร/ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร


Innovation 101: “Mindset & Toolset”

นวัตกรรมอย่างง่าย ใครก็สร้างได้ ฉบับ 101

4,900.00 THB
1,470.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
“นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องหรูหรา แต่ต้องสร้างคุณค่าได้ทันที” การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจาก Technology & Digital Disruption กำลังเป็นคำที่แพร่หลายอย่างมากในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน หลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้น มันกลับเป็นแรงลบที่เกิดกับธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน แต่สำหรับ “คนที่เปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับ” จะพบว่า … มันสร้างประโยชน์มหาศาลต่อธุรกิจของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ

ด้วยสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญ (Intellectual Capital) และมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามในการพัฒนาให้ตนเอง & พนักงานในสังกัด ให้มีแนวทางหรือไอเดียที่เป็นแนวคิดนอกกรอบจากสิ่งที่เคยชิน
เพื่อสร้างความความแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นทำ

แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการต่อสู้ที่รุนแรงของธุรกิจที่มุ่งเน้น “การต่อสู้ทางความคิด” โดยแท้จริง องค์กรต่างๆ จึงต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเองให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอก จนเกิดเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่า หรืออาจกล่าวได้ว่า “หากองค์กรมีนักคิดสร้างสรรค์มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น” นั่นเอง …

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
 • ทำความเข้าใจถึงที่มาของนวัตกรรมผ่าน #EasyInnovationModel (Thing – New – Value) เพื่อต่อยอดและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
 • พัฒนาทักษะพร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Process) ผ่านเครื่องมือ (Toolset)
  หลากหลายประเภท เพื่อการพัฒนาตนเอง ทีมงาน และต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร
 • มีแนวทางในการสร้างสรรค์ไอเดียรวมถึงแนวทางการแก้ไขต่างๆ และสามารถนำเอาแนวทางที่คิดค้นมาทดสอบ
  และพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ
 • เพื่อเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรจากหลายแผนก & หลายฝ่ายงานในองค์กร เพื่อให้รับทราบปัญหาและช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆร่วมกัน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับในองค์กร 
 • นักวางแผน นักวิเคราะห์ ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันกลยุทธ์ Innovation  
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้การกระบวนการคิด & เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

1) Introduction
2) What is Innovation?
3) Innovative Mindset
4) Toolset > Innovation Process
4.1) เครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ 4 Step กระตุ้น
4.2) เครื่องมือ BAH Model
4.3) เครื่องมือ Stage-Gate
4.4) เครื่องมือ 7 MODES OF THE DESIGN
4.5) เครื่องมือ 24 Step MIT
4.6) เครื่องมือ Design Thinking
4.7) เครื่องมือ SIT Tools
5) Summary

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 นวัตกรรมคืออะไร 9.57
Module 2 นวัตกรรมคืออะไร (ต่อ) 5.50
Module 3 Innovative Mindset                                                                  9.17
Module 4 วิธีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 12.35
Module 4.1 กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วย BAH Model 6.05
Module 4.2 กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย Stage-Gate Model 9.37
Module 4.3 องค์ประกอบในการสร้างนวัตกรรม 11.36
Module 4.4 24 Steps ของการสร้างนวัตกรรมให้กับ startup ยุคใหม่ 12.49
Module 4.5 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking 18.17
Module 4.6 นวัตกรรมคืออะไร 14.15
Module 5 บทสรุปกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม 7.32

Innovation 101: “Mindset & Toolset”

นวัตกรรมอย่างง่าย ใครก็สร้างได้ ฉบับ 101

4,900.00 THB
1,470.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์