1 ชั่วโมง 27 นาที

Highlight
ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF) • Certified Strengths Coach (GALLUP) • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 10


SMART Coaching &​ 7C Model

สร้างทักษะการโค้ชด้วย 7C โมเดล

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การโค้ช เริ่มต้นที่เราต้องรู้จักตัวเองก่อน และการนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการนำชีวิตตัวเองให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม โดยมีเทคนิคการสร้างเป้าหมาย วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้งานสำเร็จ และจำเป็นต้องมีการต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล  วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานสำคัญ และการพูดคุย สนทนาในภาษาของการโค้ช ช่วยทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย สร้างพลังชีวิตให้มีความสุข สร้างผลงานให้ยอดเยี่ยมได้เป้าหมายที่ภาคภูมิใจ มีพื้นที่ความสุขทั้งที่บ้านและที่ทำงาน การเดินทางสู่บทสนทนาการโค้ช จำเป็นต้องเรียนรู้ว่า การโค้ชคืออะไร มีภาษาของโค้ชอย่างไรบ้าง เรียนรู้บทบาทของโค้ชและผู้ได้รับการโค้ช  เรียนรู้การได้รับการโค้ช ส่งผลต่อชีวิตอย่างไร เรียนรู้วิธีการสนทนา และการนำแนวคิดและวิธีการไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้ได้อย่างสมดุลและเกิดคุณค่าในการดำเนินชีวิต

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หัวหน้างานหรือบุคคลที่สนใจการโค้ช เข้าใจถึงวิธีการ ขั้นตอนในการโค้ชที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้จริง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 1. Intro แนะนำหลักสูตร Basic Coaching
 2. เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของ Coaching
 3. เรียนรู้ SMART Goal
 4. เรียนรู้ GREAT Model
 5. เรียนรู้ 5 ทักษะการฟัง
 6. เรียนรู้ เคล็ดลับการสะท้อนถ้อยคำ
 7. เรียนรู้ 4 มิติ รูปแบบคำถามในการโค้ช
 8. เรียนรู้ กับดักการฟัง 4 ด้าน
 9. เรียนรู้ LIGHT Model
 10. เรียนรู้ กลุ่มคำถาม Chunk up / Chunk Sideway / Chunk Down
 11. สรุปการเรียนรู้และมอบหมาย การฝึกโค้ช ด้วย 7C เพื่อนำไปใช้ได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 Basic Coaching 9.23
Module 2 ประโยชน์ของ Coaching 9.55
Module 3 SMART Goal 7.33
Module 4 GREAT Model 8.30
Module 5 5 ทักษะการฟัง 7.25
Module 6 เคล็ดลับการสะท้อนถ้อยคำ 10.06
Module 7 4 มิติ รูปแบบคำถามในการโค้ช 11.15
Module 8 กับดักการฟัง 4 ด้าน 6.10
Module 9 LIGHT Model 4.51
Module 10 กลุ่มคำถาม Chunk 5.26
Module 11 สรุปการเรียนรู้    4.01
 

SMART Coaching &​ 7C Model

สร้างทักษะการโค้ชด้วย 7C โมเดล

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์