1 ชั่วโมง

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
อังคณาลักษณ์ จงจิต

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในประเทศ เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร การฟังระดับลึก การพูด การพัฒนาผู้นำ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การโค้ชทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว เพื่อช่วยดึงความสามารถของผู้เรียน


Truly Listen with HEART

การฟังด้วยหัวใจ

4,200.00 THB
1,570.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
“การฟัง” เป็นทักษะที่มนุษย์ใช้มากที่สุดแต่ก็เป็นทักษะที่มนุษย์ใช้ยากที่สุด เพราะธรรมชาติของมนุษย์เลือกที่จะฟังในสิ่งที่ตนชอบ สนใจและตรงกับตนเอง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ “การฟังที่เข้าใจกันคนละเรื่อง” ดังนั้นการฟังต้องเริ่มจากเตรียมความพร้อมที่ดี “หลักสูตร Truly Listen With HEART การฟังด้วยหัวใจ”  ในเวอร์ชั่นออนไลน์นี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในการทำความเข้าใจถึงการฟังระดับพื้นฐานไปจนถึงการฟังระดับลึกผ่านภาษาของคนที่พูดตรงหน้า พร้อมฝึกทักษะการฟังแบบ 3D เพื่อเปลี่ยนให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีต่อไป …
วัตถุประสงค์
  • เข้าใจการฟังในหลายๆ ระดับ ฝึกการฟังในสถานการณ์ปัจจุบัน
  • มีเทคนิคในการสะท้อนสิ่งที่คนตรงหน้าต้องการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
  • มีทักษะในการฟังด้วยหู ตัว ตา ปาก ใจ อย่าง เปิดใจ เปิดรับ เพื่อคนตรงหน้า
  • สร้างความตระหนักในการฟังในอนาคต และเพื่อเรียนรู้ผ่านมุมมองผู้อื่น
  • ลดการตัดสินผู้อื่นจากการฟังได้ยิน และเข้าใจความรู้สึกมากขึ้น
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร  รวมถึงผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการฟังด้วยหัวใจ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

Module 1               ทักษะการฟังคืออะไร
                               การฟังสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวันทั้งการทำงานและส่วนตัว

Module 2               การฟัง 4 ระดับ ตามทฤษฏีตัวยู หรือ หลัก 5D ง่ายๆ ในการฟัง
                               ระดับที่ 1 : Deny (หรือ I in ME จากทฤษฏีตัวยู)
                               อุปสรรคของการฟังมีอะไรบ้าง

Module 3               ระดับที่ 2: Define (หรือ I in IT จากทฤษฏีตัวยู)
                               การฟังแบบจับประเด็น

Module 4               ระดับที่ 3: Decode (หรือ I in YOU จากทฤษฏีตัวยู)
                               แกะรหัสความรู้สึกของผู้พูด

Module 5               ระดับที่ 4: Delight (หรือ I in NOW จากทฤษฏีตัวยู)
                               การฟังคุณสมบัติดีๆ ของผู้พูด

Module 6               Demand ถามเพื่อให้ข้อมูลที่มากขึ้น
                               สรุปการฟังด้วยหัวใจ

Truly Listen with HEART

การฟังด้วยหัวใจ

4,200.00 THB
1,570.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์