1 ชั่วโมง 9 นาที

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF) • Certified Strengths Coach (GALLUP) • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 10


Emotional Intelligence and Empathy

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเข้าถึงใจผู้อื่นเพื่อความสำเร็จในชีวิต

4,700.00 THB
1,890.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน นอกจากจะสามารถทำงานได้เก่งและมีประสิทธิภาพแล้ว อีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการทำงานและการใช้ชีวิต นั่นก็คือ “ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)” ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น แสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีเรื่องราวมากมายที่ต้องคิด เพราะฉะนั้นเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างไร? เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าเป็น “คนที่ใช้อารมณ์มากกว่าความสามารถ” ที่อาจส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและอาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีควบคุมอารมณ์ & ความคิด เพื่อพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อนำมาบริหารและปรับกระบวนการใช้ชีวิตและกระบวนการทำงาน นำไปสู่การเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่สงบ ใช้สมองมากกว่าอารมณ์ มีเหตุผล มีมุมมองที่ดีในชีวิต เข้าใจผู้อื่น และสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน
วัตถุประสงค์
  • ทราบถึงแนวคิดและหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
  • ได้รับความรู้และแนวทางสำคัญ เพื่อนำไปปรับใช้กับตนเองและการดำรงชีวิตประจำวัน
  • เรียนรู้ถึงวิธีการบริหารอารมณ์เพื่อการสร้างความสำเร็จ และสามารถบริหารอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

                พนักงานทุกระดับในองค์กร และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง

ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

1) Intro หลักสูตร Emotional Intelligence and Empathy
2) ความสำคัญและประโยชน์ของอารมณ์
3) ประเภทของอารมณ์
4) ตัวฉุดและตัวช่วยดูแลอารมณ์
5) Power PAUSE
6) วัดอุณหภูมิ อารมณ์ชีวิต
7) Rethink Reframe React Result
8) Balance ฐานคิด ฐานใจ ฐานกาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 ความสำคัญและประโยชน์ของอารมณ์ 7.31
Module 2 ประเภทของอารมณ์ 7.15
Module 3 ตัวฉุดและตัวช่วยดูแลอารมณ์ 9.07
Module 4 Power PAUSE 7.47
Module 5 วัดอุณหภูมิ อารมณ์ชีวิต 7.45
Module 6 Rethink Reframe React Result 11.54
Module 7 Balance ฐานคิด ฐานใจ ฐานกาย 9.46
Module 8 สรุปบทเรียน 7.40

Emotional Intelligence and Empathy

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และเข้าถึงใจผู้อื่นเพื่อความสำเร็จในชีวิต

4,700.00 THB
1,890.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์