2 ชั่วโมง 9 นาที

การเป็นผู้นำ (Leadership)
รัฐภูมิ เฮงรัศมี

โค้ชและวิทยากรด้านการพัฒนาผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ปี บวกกับประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนอีกกว่า 10 ปี รวมถึงการเป็น Executive Coach สำหรับผู้บริหารองค์กร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระด


Pinnacle Leader Development Program

พัฒนาสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ

5,500.00 THB
2,450.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
หลักสูตร “พัฒนาสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ” เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงนิยามคำว่า “ผู้นำ” ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาทีมงาน/องค์กรให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระดับของผู้นำได้ถึง 5 ระดับ รวมถึงยังเข้าใจ 3 องค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นสุดยอดผู้นำ พร้อมกับติดตั้ง Leadership Mindset , Knowledge และ Skills ที่สำคัญในการพัฒนาตัวเอง
สู่การเป็นสุดยอดผู้นำ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เรื่องของผู้นำในบทบาทโค้ชที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงองค์ประกอบที่สำคัญของสุดยอดผู้นำ เรียนรู้แนวคิด หลักการ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การพัฒนาศักยภาพทีมงาน เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร การบริหารธุรกิจ หรือปรับใช้กับตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
  • ผู้สนใจที่ต้องการเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาตัวเองสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
  • นิยามของ"ผู้นำ" และ ผู้นำ 5 ระดับ
  • 3 องค์ประกอบหลักของการเป็นสุดยอดผู้นำ
  • 5 Mindset สำหรับสุดยอดผู้นำ
  • Knowledge ที่สำคัญสำหรับสุดยอดผู้นำ
  • Skills สำคัญสำหรับสุดยอดผู้นำ
  • ผู้นำยุคใหม่ในบทบาทโค้ช
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         นิยามความหมายของคำว่า "ผู้นำ" 5.58
Module 2 ผู้นำ 5 ระดับ 5.50
Module 3 3 องค์ประกอบหลักของการเป็นสุดยอดผู้นำ 
การประเมินความเป็นผู้นำในตนเอง
7.46
Module 4 5 Mindset สำหรับสุดยอดผู้นำ 11.31
Module 5 การติดตั้ง Mindset สุดยอดผู้นำ   8.24
Module 6 การตั้งเป้าหมายแบบ OKRs 19.59
Module 7 การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 6.32
Module 8 การสร้างความสัมพันธ์ 6.24
Module 9 ทักษะการฟังสำหรับผู้นำ 7.57
Module 10 การฟีดแบคเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข 13.12
Module 11 เทคนิคการชื่นชม Appreciation 6.14
Module 12 4 บทบาทสำหรับผู้นำ TAPS Model 7.06
Module 13 การโค้ชสำหรับบทบาทผู้นำยุคใหม่ 4.57
Module 14 การถามและรูปแบบการถามที่ดี 6.12
Module 15 การโค้ชด้วย G.R.O.W. Model 7.45
Module 16 สรุุปบทเรียน 2.55

Pinnacle Leader Development Program

พัฒนาสู่การเป็นสุดยอดผู้นำ

5,500.00 THB
2,450.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์