1 ชั่วโมง 14 นาที

การเป็นผู้นำ (Leadership)
ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด • Certified Trainer & Coach for Performance Coach (ICF) • Certified Strengths Coach (GALLUP) • เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร • มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 10


Facilitating for Meeting​ and 8F model

ทักษะการเป็น Facilitator ในการประชุมด้วย 8F Model

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การดำเนินการประชุมที่ล้มเหลว เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต่างคน ต่างมีกำแพงพื้นที่ภายในของตัวเองทั้งหน้างานความรับผิดชอบและความเป็นตัวตนภายในที่มีผลกระทบต่อพื้นที่การประชุมร่วมกันภายในองค์กรหลักสูตรนี้ช่วยทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการและทักษะการเป็น FA รวมถึงสามารถช่วยสนับสนุนการประชุม การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ให้ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ได้เรียนรู้เทคนิค แนวทาง ทำอย่างไรให้ห้องประชุมเป็นพื้นที่ปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือ และทำให้การประชุมอยู่ในภาวะลื่นไหลสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  ความสำคัญของหลักสูตรนี้ คือ ช่วยฝึกทักษะพื้นฐานและเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการประชุม รวมถึงเรียนรู้
การสร้างพื้นที่สำคัญให้เป็นพื้นที่ FLOW เริ่มต้นจากการที่พนักงานทุกคนได้เรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบ หน้าที่
ของตัวเองอย่างชัดเจน พร้อมค้นหาความเป็นไปได้ของวงประชุมที่ทุกคนช่วยกันคิดต่อเติมให้กันได้ สุดท้ายได้ฝึกฝนทักษะการประชุม สร้างแผนที่การประชุม จิตวิทยาการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และสร้างการมีร่วมส่วนร่วมของทีมได้เป็นอย่างดี

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจถึงหลักการในการ “ฟา” หรือผู้นำพาให้เกิดการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
 • เข้าใจถึงความสำคัญของการได้รับไอเดียและการระดมสมอง
 • มีทักษะการฟังและการเชื่อมโยงเพื่อให้กลุ่มทำงานเกิดการตกผลึกไอเดีย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้ทักษะการเป็น Facilitator
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของ FA Meeting
 • การสร้างพื้นที่ปลอดภัย
 • 3R สร้างผลลัพธ์ เสริมความสัมพันธ์
 • เครื่องมือ Push and Pull
 • เครื่องมือ Fact & Feeling
 • 4 ขั้นตอนการนำด้วยวิถี FA และลักษณะแนวทางการทำ FA Meeting
 • อำนาจเหนืออำนาจรอง
 • PATTERN
 • เครื่องมือ พิเศษ 8F Model
 • บทสรุป: สรุปการเรียนรู้และมอบหมายการฝึกฝน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 เรียนรู้และเข้าใจประโยชน์ของ FA Meeting 10.29
Module 2 การสร้างพื้นที่ปลอดภัย 6.09
Module 3 3R สร้างผลลัพธ์ เสริมความสัมพันธ์ 5.45
Module 4 เครื่องมือ Push and Pull 5.03
Module 5 เครื่องมือ Fact & Feeling 6.30
Module 6 4 ขั้นตอนการนำด้วยวิถี FA และลักษณะแนวทางการทำ FA Meeting 9.48
Module 7 อำนาจเหนืออำนาจรอง 9.54
Module 8 PATTERN 6.33
Module 9 เครื่องมือ พิเศษ 8F Model 6.47
Module 10 บทสรุป: สรุปการเรียนรู้และมอบหมายการฝึกฝน 7.03

Facilitating for Meeting​ and 8F model

ทักษะการเป็น Facilitator ในการประชุมด้วย 8F Model

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์