1 ชั่วโมง 15 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
นพรัตน์ ศลิษฏ์อรรถกร

ประสบการณ์กว่า 14 ปีในด้าน Agile Coach & Process Improvement


Agile 103 – Techniques to create agility work and agility team

เทคนิคบริหารงานให้คล่องตัว บริหารคนให้ได้ใจด้วย Agile

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
โลกของการทำงานทุกวันนี้องค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา องค์กรที่จะอยู่รอดได้ไม่ได้วัดกันที่ความสามารถเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของ “ความรวดเร็ว & ความคล่องตัว” จึงเป็นเหตุให้หลายๆ องค์กรพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานหรือการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ จากเดิมเราวางแผนงานกันเป็น Phase, จัดการงานกันเป็น Project แต่มาถึง ณ ตอนนี้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากเรายังไม่ยอมปรับตัวหรือยังคงใช้รูปแบบการดำเนินงานแบบเดิม ด้วยจำนวนคนเท่าเดิม ก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะงานล้นมือ ทีมทำงานไม่ทัน ส่งมอบงานไม่ทัน เนื่องจากไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร & การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับตลาดและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้องค์กรหลายแห่งจึงเริ่มนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้ โดยเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารงานด้วย Agile เพื่อให้สามารถทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น พร้อมบริหารคนในทีมให้มีความสุข ซึ่งครอบคลุมถึงเทคนิค วิธีการ และการนำไปใช้ที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อองค์กรของคุณ!  
วัตถุประสงค์
 • เข้าใจแนวคิดของ Agile ผ่าน Agile เทคนิค
 • ทราบถึงการนำ Agile เทคนิค มาปรับใช้กับการทำงานให้คล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถนำ Agile มาปรับใช้ในการทำงานและสร้างทีมตามหัวใจของ Agile
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ทีมงานที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile จัดการงานเเละทีมให้คล่องตัวขึ้น
 • IT Management, Project Manager, IT Consultants, Business Managers, Leaders, Managers, Scrum masters
  และผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘Agile’
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • วัตถุประสงค์และเทคนิคของการทำ Agile ตามหัวใจของ Agile
 • เทคนิคการจัดการโครงการด้วย Scrum
 • เทคนิคการวางแผนและการประเมินงาน
 • เทคนิคการติดตามงานและการปรับแผนงาน
 • เทคนิคการเก็บฟีดแบค (Feedback) และสิ่งที่เรียนรู้
 • วิธีการจัดการกับการทำงานกับหลายๆ ทีมในโครงการเดียวกัน
 • หลักสำคัญในการบริหารงานและทีม และบทสรุป
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         วัตถุประสงค์และเทคนิคของการทำ Agile ตามหัวใจของ Agile 5.48
Module 2 เทคนิคการจัดการโครงการด้วย Scrum 11.08
Module 3 เทคนิคการวางแผนและการประเมินงาน 20.46
Module 4 เทคนิคการติดตามงานและการปรับแผนงาน 10.43
Module 5 เทคนิคการเก็บฟีดแบค (Feedback) และสิ่งที่เรียนรู้ 17.17
Module 6 วิธีการจัดการกับการทำงานกับหลายๆ ทีมในโครงการเดียวกัน 5.38
Module 7 หลักสำคัญในการบริหารงานและทีม และบทสรุป 8.58

Agile 103 – Techniques to create agility work and agility team

เทคนิคบริหารงานให้คล่องตัว บริหารคนให้ได้ใจด้วย Agile

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์