1 ชั่วโมง 10 นาที

Highlight
ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักปั้นวิทยากรมืออาชีพ (Train-The-Trainer)


Storytelling for Leaders

เทคนิคการเล่าเรื่องสำหรับผู้นำ

3,500.00 THB
1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ประกอบไปด้วยทักษะหลายด้านหนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำทุกระดับในองค์กรต้องมีก็คือ  “Storytelling” หรือ ทักษะการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ!

 “Storytelling” จัดเป็นหนึ่งใน Leadership Tools ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารในองค์กรเกิดความชัดเจน เข้าใจ เข้าถึง กระตุ้นการอยากรู้ & จดจำของพนักงาน รวมถึงเป็นทักษะสำคัญ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแก่พนักงานในองค์กรอีกด้วย แต่การเล่าเรื่องให้ประสบความสำเร็จนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงศักยภาพของนักเล่าเรื่องทุกคนออกมา ผ่านการเรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับ ในการเล่าเรื่องที่ “ผู้นำ” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้สามารถส่งต่อเรื่องราวจากประสบการณ์ ให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร สร้างการมีส่วนรวม ความผูกพัน และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างดี  
วัตถุประสงค์
  • เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเล่าเรื่องในฐานะผู้นำ
  • เรียนรู้แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการเล่าเรื่องที่ “ผู้นำ” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • ผู้นำทุกระดับในองค์กร (หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ / ผู้บริหารระดับสูง)
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

ความสำคัญของการเล่าเรื่องสำหรับผู้นำ
(Why leaders need storytelling)
+ Interpret (สร้างความเข้าใจ)
+ Influence (โน้มน้าวให้คล้อยตาม)
+ Inspire (สร้างแรงบันดาลใจ)

สาธิตการเล่าเรื่องแบบสำหรับผู้นำ
เรื่องที่ 1 : ความหมายของอิทิปปัจยตา (Interpret)
เรื่องที่ 2 : Mr. Mover (Influence)
เรื่องที่ 3 : บล็อกเกอร์โอเคเนชั่น (Inspiration)

องค์ประกอบสำคัญของเรื่องเล่า : FEEL
(What the elements of story are)
+ Focused main characters (ตัวดำเนินเรื่อง)
+ Events & turning points (เหตุการณ์และจุดเปลี่ยน)
+ Engagement to audiences (ดึงดูดผู้ฟัง)
+ Last result & key message (ผลลัพธ์สุดท้าย & ใจความสำคัญ)

องค์ประกอบสำคัญของเรื่องเล่า : FEEL
(What the elements of story are)
+ Focused main characters (ตัวดำเนินเรื่อง)
+ Events & turning points (เหตุการณ์และจุดเปลี่ยน)
+ Engagement to audiences (ดึงดูดผู้ฟัง)
+ Last result & key message (ผลลัพธ์สุดท้าย & ใจความสำคัญ)

สาธิตการเล่าเรื่องที่มีองค์ประกอบ : FEEL
เรื่องที่ 1 : คลิป อ.โจ้-อรุณี (เทคนิคการขาย)
เรื่องที่ 1 : คลิป อ.โจ้-อรุณี (เสี่ยวมี่)

แนวทางและเทคนิคต่างๆ ของการเล่าเรื่อง
(How leader tells a story)
 + Structure of Storytelling : 3S
     Start (เริ่ม) > Story (เล่า) > Stop (จบ)

เทคนิค STAMP ในการเล่าเรื่อง
 Stats & facts                                    (สถิติ ข้อมูล ตัวเลข)
 True experience                               (ประสบการณ์จริง)
 Advantages & benefits                     (ข้อดี / ประโยชน์)
 Meaningful references                    (แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ)
 Powerful communication                 (สื่อสารอย่างมีพลัง)

สาธิตการเล่าเรื่องด้วยเทคนิค STAMP
เรื่อง My Idol

Powerful Communication: 3V (สื่อสารอย่างมีพลัง)
3V
: Verbal การใช้คำพูด
: Vocal การใช้น้ำเสียง
: Visual การใช้ท่าทาง / ภาษากาย

การจัดการเรื่องเล่า (Story Management)
3T
: Track หาเรื่อง
: Tell เล่าเรื่อง
: Tank เก็บเรื่อง

บทสรุป (Summary)
:ความสำคัญของการเล่าเรื่อง
:องค์ประกอกสำคัญของเรื่องเล่า
:แนวทางและเทคนิคการเล่าเรื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         ความสำคัญของการเล่าเรื่องสำหรับผู้นำ 6.00
Module 2 สาธิตการเล่าเรื่องแบบ Interpret 5.16
Module 2.1 สาธิตการเล่าเรื่องแบบ Influence 6.07
Module 2.2 สาธิตการเล่าเรื่องแบบ Inspiration 7.57
Module 3 องค์ประกอบสำคัญของเรื่องเล่า : FEEL 4.55
Module 4 สาธิตการเล่าเรื่องที่มีองค์ประกอบ 9.37
Module 5 แนวทางการเล่าเรื่อง 6.39
Module 6 เทคนิคการเล่าเรื่อง 4.18
Module 7 สาธิตการเล่าเรื่องด้วยเทคนิค STAMP 4.44
Module 8 สื่อสารอย่างมีพลัง 3V                                                             5.36
Module 9 การจัดการเรื่องเล่า 4.50
Module 10 บทสรุปเทคนิคการเล่าเรื่องสำหรับผู้นำ 2.05
Module 11       Storytelling song (Special Track)                                                 3.40
   
 

Storytelling for Leaders

เทคนิคการเล่าเรื่องสำหรับผู้นำ

3,500.00 THB
1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์