1 ชั่วโมง 37 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

วิทยากร ประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ มากกว่า 5 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมในตำแหน่งผู้บริหารมากกว่า 20 ปี


Project Management for Success

การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร

5,500.00 THB
2,450.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
     ปัจจุบันนี้การดูแลงานโครงการจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตำแหน่ง “Project Manager” เพียงเท่านั้น คนที่อยู่ในตำแหน่งหรือส่วนงานอื่นๆ ก็มักจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นสำหรับการบริหารองค์กรด้วยเช่นกัน เช่น โครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ โครงการลดต้นทุนก็มักจะให้ R&D หรือฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้ดูแล
     ดังนั้น หลักการบริหารโครงการที่ประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การวางแผน การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ
และการควบคุมให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับ “ผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลโครงการ” โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้ จะเกี่ยวข้องกับหลักการและกรอบการบริหารโครงการรูปแบบต่างๆ สิ่งที่ต้องการในแต่ละขั้นตอน พร้อมเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารโครงการให้สำเร็จอย่างมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างดี
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนของการบริหารโครงการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารโครงการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการที่รับผิดชอบได้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ดูแลโครงการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • ทำไมต้องบริหารโครงการ และการเป็นผู้บริหารโครงการที่ดี
 • หลักการและ 5 ขั้นตอนการบริหารโครงการ
 • Project Charter และวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการและการวางแผน
 • การระบุความเสี่ยง การประเมิน และการวางแผนรับมือ
 • การทำ Work Breakdown Structure
 • หลักการกำหนดระยะเวลาในการทำงาน
 • การกำหนดความสัมพันธ์ของงานและการปรับแผน
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง และแผนป้องกันแก้ไข
 • หลักการวางแผนคุณภาพในงานโครงการ
 • การควบคุมและติดตามโครงการ
 • การปิดโครงการ (การส่งมอบงาน และ Lesson Learned)
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1         ทำไมต้องบริหารโครงการ 5.05
Module 2 บทบาทหน้าที่ของ project management 5.34
Module 3 5 ขั้นตอนการบริหารโครงการ 9.14
Module 4 Project Charter และวัตถุประสงค์ของโครงการ 6.26
Module 5 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการและการวางแผน 8.32
Module 6 การระบุความเสี่ยง การประเมิน และการวางแผนรับมือ 8.04
Module 7 การทำ Work Breakdown Structure 6.30
Module 8 การกำหนดความสัมพันธ์ของงานและการปรับแผน 5.40
Module 9 หลักการกำหนดระยะเวลาในการทำงาน 13.30
Module 10 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและแผนป้องกันแก้ไข                                    4.11
Module 11 หลักการวางแผนคุณภาพในการทำโครงการ 4.26
Module 12 การควบคุมและการติดตามโครงการ 6.02
Module 13  การปิดโครงการ  (การส่งมอบงานและLesson Learned)        3.46
Module 14 บทสรุปวิธีการบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ 10.10

Project Management for Success

การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร

5,500.00 THB
2,450.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์