1 ชั่วโมง 45 นาที

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
เอกนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

Flight Purser and Chief of Cabin Crew Instructor in airline industry. Experienced with hospitality and training program at all stages of development and implement Strong background in Training, Public Speaking, Customer service, Organization Deve


Professional Front Line Service Agent

พนักงานให้บริการมืออาชีพ

3,500.00 THB
1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
งานบริการที่เป็นเลิศสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความจงรักภักดีระหว่างลูกค้าและองค์กร การส่งเสริมให้พนักงานบริการ “มีทัศนคติ ความรู้ และทักษะในงานบริการ” จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้พนักงานส่วนหน้า (Frontline Staff) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ หลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานการให้บริการเชิงประยุกต์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการของพนักงาน ตลอดจนความรู้และทักษะในงานบริการ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ที่เกินความคาดหวังของลูกค้าและองค์กร เกิดความผูกพันของลูกค้าและพนักงาน อันจะนำไปสู่ผลประกอบการที่มั่นคงขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
 • กระตุ้นพนักงานบริการให้มี Service Mind โดยสามารถบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด น่าประทับใจ
  และเกินความคาดหมาย
 • พัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น (First Impression) เพื่อสร้างภาพลักษณ์
  ที่ดีขององค์กร
 • สร้างทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้พนักงานสามารถแก้ไขสถานการณ์ของลูกค้าได้ทันที (Situation Solving)
 • พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
พนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

1.  วัฒนธรรมการบริการ

 • ความหมายของวัฒนธรรมการบริการ
 • การตั้งเป้าหมาย
 • ลักษณะงานบริการ

2.  ความหมายและความสำคัญของ Service Mind

 • ความหมายของ Service Mind
 • Situation Awareness & Observation Skill
 • กระบวนการตัดสินใจแบบ FORDEC
 • กิจกรรม: ฝึกกระบวนการตัดสินใจในรูปแบบโมเดล FORDEC

3.  การสื่อสารเชิงรุกของผู้ให้บริการ

4.  เทคนิคการดูแล Mr. Unhappy

 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงาน 3 ระยะ
 • ประเภทของ Mr. Unhappy
 • เทคนิคการดูแล Mr. Unhappy (การประยุกต์ใช้หลัก LEO)
 • กิจกรรม: ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาให้ Mr. Unhappy

5.  บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ

 • การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก
 • (Growth Mindset, การแต่งกาย, การยืน เดิน นั่ง ไหว้, มารยาททางสังคม)
 • กิจกรรม: ฝึกปฏิบัติการยืน เดิน นั่ง ไหว้

6.   ความสุขในการให้บริการ

 • การตั้งเป้าหมายในชีวิตและการทำงาน
 • เทคนิคการสร้างความสุขแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่   รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1           Service Culture 10.08
Module 2   Service Mind 18.34
Module 3   การสื่อสารเชิงรุกของผู้ให้บริการ 8.36
Module 4   เทคนิคการดูแล Mr. Unhappy 14.16
Module 5.1   บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ (ชาย) 19.59
Module 5.2   บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ (หญิง) 10.05
Module 5.3   การแต่งกายที่ดีของผู้ให้บริการ (ชาย) 9.17
Module 5.4   การแต่งกายที่ดีของผู้ให้บริการ (หญิง) 7.21
Module 6   ความสุขในการให้บริการ 7.16

Professional Front Line Service Agent

พนักงานให้บริการมืออาชีพ

3,500.00 THB
1,900.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์