1 ชั่วโมง 49 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง ผู้สร้างคอร์สออนไลน์มาแล้ว 36 หลักสูตร, สร้าง Youtube 3 ช่อง (Sale Academy Thailand, V academy Thailand และ Vichai Piticharoenthum) รวมถึงเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค


PDPA FOR ALL: Practical Section [Part 2]

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รูัไว้ปลอดภัยกว่า ภาคปฏิบัติ (ภาค 2) กลยุทธ์การวางแผนดำเนินการ ตาม PDPA

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
‘ผู้คน’ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา ยิ่งในสถานการณ์ ณ ตอนนี้เป็นช่วง Social Distancing ที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ซึ่งเกิดจากการระบาดของ COVID-19 หลายหน่วยงานธุรกิจต้องปรับวิถีชีวิตมาใช้บริการ
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Technology มากขึ้น ส่งผลให้ “การจัดการข้อมูล” สำคัญต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเดิม! โดยเฉพาะการตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูล ผู้ใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย PDPA [Personal Data Protection Act] โดยเป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรภาคต่อของ PDPA FOR ALL How Employees Should Approach the Law [Part 1] ที่เน้นการนำความรู้ความเข้าใจไป “ปฏิบัติและใช้งานจริง” โดยจะช่วยให้ผู้บริหาร & ทีมงานในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเตรียมรับมือกับกฎหมาย PDPA  ที่จะประกาศใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ได้อย่างดี สามารถบริหารจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งมอบความรู้ให้ทุกคนในองค์กรได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการข้อมูลและทำความเข้าใจ PDPA ให้มากขึ้น  
วัตถุประสงค์
 • ผู้บริหารและทีมงานในฝ่ายต่างๆ สามารถเตรียมรับมือกับกฎหมาย PDPA ที่จะประกาศใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 นี้
 • ป้องกันปัญหาทำผิดกฎหมาย PDPA โดยไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • ทีมงาน PDPA สามารถช่วยให้องค์กรได้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์
 • สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ
 • สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในการปฎิบัติตามกฎหมาย PDPA
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ทีมผู้บริหารและหัวหน้างานซึ่งทุกคนต้องรู้ (มีโทษจำคุก, ปรับถึง 5 ล้านบาท)
 • ทีม HR ดูแลข้อมูลพนักงาน, ทีมฝ่ายขาย - การตลาด (ดูแลข้อมูลลูกค้า)
 • ทีมกฎหมาย (ร่างสัญญาตามกฎหมาย PDPA)
 • ทีม IT (หา Software บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตามกฎหมาย PDPA)
 • ทีมบัญชี, ทีมตรวจสอบภายใน, ทีมจัดซื้อ, ทีมฝ่ายบริการและต้อนรับ, ทีมฝ่ายต่างประเทศ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อ PDPA FOR ALL: พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล
 • คำถามที่ผู้บริหารต้องตอบ! ว่าเข้าใจ, วางแผน, มองเห็นภาพ, มั่นใจ ได้กำกับดูแล, มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหรือไม่,เล็งเห็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลไหม, และเข้าใจผลกระทบ ตลอดจน มีกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองต่อ PDPA หรือไม่อย่างไร?
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูล 6 ประการ
 • หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 6 ประการ
 • หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 3 ประการ
 • หน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล 4 ประการ
 • 5 ขั้นตอนสำคัญเพื่อพัฒนานโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
 • การร้องเรียนและบทกำหนดโทษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1  แนะนำคอร์สออนไลน์ PDPA รู้ไว้ปลอดภัยกว่า 8.22
Module 2 ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้? 6.06
Module 3 หลักสูตรเหมาะสำหรับใคร? 4.43
Module 4 แนะนำวิทยากร 5.07
Module 5         ความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรต่อ PDPA เริ่มต้นจากการตั้งคำถามเกี่ยวกับ PDPA ที่ผู้บริหารต้องตอบก่อน! 15.10
Module 6 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 6 ประการ 12.47
Module 7 หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Controller) 6 ประการ 15.20
Module 8 หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Processor) 3 ประการ 8.06
Module 9 หน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO/Data Protection officer) 4 ประการ 12.07
Module 10 Data Retention การกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล                              11.00
Module11   การร้องเรียนและบทกำหนดโทษ 10.05

PDPA FOR ALL: Practical Section [Part 2]

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รูัไว้ปลอดภัยกว่า ภาคปฏิบัติ (ภาค 2) กลยุทธ์การวางแผนดำเนินการ ตาม PDPA

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์