2 ชั่วโมง 14 นาที

การบริหารจัดการ (Management)
วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง ผู้สร้างคอร์สออนไลน์มาแล้ว 36 หลักสูตร, สร้าง Youtube 3 ช่อง (Sale Academy Thailand, V academy Thailand และ Vichai Piticharoenthum) รวมถึงเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค


PDPA FOR ALL: How Employees Should Approach the Law (Part 1)

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทุกคนในองค์กรต้องรู้ เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทัน (ภาค 1)

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
ผู้คน’ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา ยิ่งในสถานการณ์ ณ ตอนนี้เป็นช่วง Social Distancing ที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ซึ่งเกิดจากการระบาดของ COVID-19 หลายหน่วยงานธุรกิจต้องปรับวิถีชีวิตมาใช้บริการ
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Technology มากขึ้น ส่งผลให้ “การจัดการข้อมูล” สำคัญต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเดิม! โดยเฉพาะการตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูล ผู้ใช้งานอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย PDPA [Personal Data Protection Act] โดยเป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ  เนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตรนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารและทีมงานในฝ่ายต่างๆ เข้าใจภาพรวมและสามารถเตรียมรับมือกับกฎหมาย PDPA ได้อย่างเหมาะสม, ป้องกันปัญหาทำผิดกฎหมาย PDPA โดยไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในการปฎิบัติตามกฎหมาย PDPA
วัตถุประสงค์
 • ผู้บริหารและทีมงานในฝ่ายต่างๆ สามารถเตรียมรับมือกับกฎหมาย PDPA ที่จะประกาศใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 นี้
 • ป้องกันปัญหาทำผิดกฎหมาย PDPA โดยไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 • ทีมงาน PDPA สามารถช่วยให้องค์กรได้ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์
 • สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ
 • สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในการปฎิบัติตามกฎหมาย PDPA
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ทีมผู้บริหารและหัวหน้างานซึ่งทุกคนต้องรู้ (มีโทษจำคุก, ปรับถึง 5 ล้านบาท)
 • ทีม HR ดูแลข้อมูลพนักงาน, ทีมฝ่ายขาย - การตลาด (ดูแลข้อมูลลูกค้า)
 • ทีมกฎหมาย (ร่างสัญญาตามกฎหมาย PDPA)
 • ทีม IT (หา Software บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตามกฎหมาย PDPA)
 • ทีมบัญชี, ทีมตรวจสอบภายใน, ทีมจัดซื้อ, ทีมฝ่ายบริการและต้อนรับ, ทีมฝ่ายต่างประเทศ
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร
 • PDPA FOR ALL: พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทุกคนในองค์กรต้องรู้ เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทัน
  (ภาค 1)
 • ทำไม HR ต้องเป็นเจ้าภาพ รวบรวมทุกฝ่าย เข้ามาเป็นทีม PDPA (ทีมผู้บริหาร, ทีมHR, ทีมกฎหมาย, ทีม IT,
  ทีมฝ่ายขาย -การตลาด, ทีมตรวจสอบ-บัญชี, ทีมฝ่ายบริหาร, ทีมจัดซื้อ, ทีมฝ่ายต้อนรับ ฯลฯ)
 • ผลดี ผลเสียของ PDPA ถ้าทำและไม่ทำจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรคุณ (โทษทางปกครอง 5 ล้านบาท,
  โทษทางอาญา จำคุก 1 ปี ปรับ 1 ล้าน โทษทางแพ่งจ่ายชดเชย 2 เท่า)
 • ความเป็นมา, เจตนารมณ์, สาระสำคัญ PDPA
 • หลักของความยินยอม, ความยินยอมกรณีผู้ที่มีความสามารถจำกัด การดำเนินการเมื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์
 • ตัวอย่างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล, วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักกฎหมาย PDPA
 • แหล่งที่มาของข้อมูล, ข้อมูลส่วนบุคคลที่ห้ามเก็บรวบรวม (ข้อมูลที่มีความสำคัญและอ่อนไหว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1       แนะนำคอร์ส 9.22
Module 2 ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้? หลักสูตรเหมาะสำหรับใคร? 5.26
Module 3 แนะนำวิทยากร 3.37
Module 4         PDPA for ALL: พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:สำหรับทุกคนในองค์กรคุณ
กันไว้ดีกว่าแก้: แย่แล้วแก้ไม่ทัน
6.43
Module 5 ทำไมHR ต้องเป็นเจ้าภาพรวบรวมทุกฝ่ายเข้ามาเป็นทีม PDPA 9.30
Module 6         ผลดี: ผลเสีย ของPDPA ถ้าทำและไม่ทำ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรคุณ 8.22
Module 7 ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย PDPA 8.29
Module 8 สาระสำคัญของ PDPA 6 ประการ ที่ทุกคนในองค์กรต้องรู้ 6.50
Module 9         ขอบเขตของการใช้บังคับของกฎหมาย PDPA ครอบคลุมองค์กรของคุณหรือไม่? 6.44
Module 10 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA นี้                                7.09
Module 11 หลักของความยินยอมที่ทุกคนต้องรู้ 13.54
Module 12 ความยินยอม กรณีผู้มีความสามารถจำกัด 5.28
Module 13      การดำเนินการเมื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์ และตัวอย่างที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 12.19
Module 14 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามหลักกฎหมาย PDPA                              10.38
Module 15 แหล่งที่มาของข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวม 6.37
Module 16       ข้อมูลส่วนบุคคลที่ห้ามเก็บรวบรวม ข้อมูลที่มีความสำคัญ และอ่อนไหว(Sensitive) 13.15

PDPA FOR ALL: How Employees Should Approach the Law (Part 1)

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทุกคนในองค์กรต้องรู้ เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทัน (ภาค 1)

4,900.00 THB
2,200.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์