51 นาที

การเป็นผู้นำ (Leadership)
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาให้ กับบริษัทชั้นนำต่างๆมากกว่า 20 ปี


People Management Skills

ศิลปะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

3,900.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
 
“ศิลปะในการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” เรียนรู้ทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็น “หัวหน้างานยุคใหม่” มืออาชีพ ทั้งในส่วนของศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้อง ทั้งในแง่ของการบริหารคนและบริหารงาน รวมถึงการนำ “จิตวิทยาการบริหาร” มาสร้างแรงจูงใจเพื่อนำพาทีมงานและองค์กรสู่ความยั่งยืน และสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
 
วัตถุประสงค์
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติในการบริหารคนอย่างเหมาะสม 
 • เรียนรู้การใช้ทักษะด้านต่างๆ อย่างรอบด้านและครบถ้วนสำหรับการเป็น “หัวหน้างานยุคใหม่” 
 • เรียนรู้การสร้างแรงจูงใจเพื่อนำพาทีมงานและองค์กรสู่ความยั่งยืน และสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน 
 • ผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น “หัวหน้า” หรือ ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเจ้าของธุรกิจ 
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
โครงสร้างหลักสูตร
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน
 • การสร้างแรงจูงใจ
 • แรงจูงใจคืออะไร ทำไมต้องจูงใจลูกน้อง
 • ศึกษาลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เพื่อนำสร้างแรงจูงใจ
 • การสร้างแรงจูงใจอย่างง่ายๆ แต่ได้ผลสูง
 • การสื่อความ
 • ความสำคัญของการสื่อความกับการเป็นหัวหน้า
 • อุปสรรคของการสื่อความที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง
 • เทคนิคการสื่อความที่สามารถเข้าถึงจิตใจของลูกน้อง
 • การทำงานเป็นทีม
 • หัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน
 • บทบาทของหัวหน้างานในการแก้ไขความขัดแย้งภายในทีม
 • การ Coaching เพื่อให้ทีมสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1 เคล็ดลับแรงจูงใจสำหรับผู้จัดการมือใหม่ 12.06
Module 2 การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ 12.02
Module 3 เคล็ดลับการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 8.37
Module 4 เทคนิค Coaching สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้ทีมงานสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย 12.44
Module 5 บทสรุปการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี 4.49
 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

People Management Skills

ศิลปะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

3,900.00 THB
1,170.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง