1 ชั่วโมง 3 นาที

Highlight
ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ

NLP Certifed Trainer, Dr.Richard Bandler-Co-Creator of NLP, NLP Coach, ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, ประสบการณ์สอนและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ มากกว่า 20 ปี


Work as A TEAM with Collaboration

การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ

4,700.00 THB
1,890.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
การประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างมืออาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาจากการทำงานร่วมกันหลายส่วนงาน หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้งานสำเร็จ การทำงานร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ มองเป้าหมายเดียวกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) และเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลัง เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย
วิธีการชำระเงิน
สามารถเข้าดูขั้นตอนการชำระเงินได้ ที่นี่ 
วัตถุประสงค์
•    เข้าใจการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมาย
•    พัฒนาทักษะและฝึกใช้เครื่องมือเพื่อทำให้การทำงานร่วมกันดีขึ้น
•    ก้าวข้ามความขัดแย้งอย่างเข้าใจ
•    เข้าใจการสร้างความร่วมมือแบบ Virtual Team 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับในองค์กร
ระดับเนื้อหา
ระดับต้น (Beginner)
การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

โครงสร้างหลักสูตร

1. หัวใจของการทำงานเป็นทีม
•    การทำงานร่วมกัน-Collaboration คืออะไร? และมีประโยชน์กับคุณอย่างไร?
•    ทัศนคติของการทำงานร่วมกันเป็นทีม
•    5 ระดับของการทำงานร่วมกัน (5 Level of Collaboration)
•    การสร้างทีม 4 ระยะ (4 Stage of Team)

2. 3 ทักษะเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม
•    ทักษะการสร้าง TRUST ด้วยเครื่องมือ Accountability
•    ทักษะการฟัง & การสะท้อน เพื่อความเข้าใจ
•    ทักษะการให้ FEEDBACK เพื่อต่อยอด

3. 3 ขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน
•    การระบุเป้าหมายและวางแผน
•    การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
•    การประเมินและปรับทิศทาง

4. การจัดการความขัดแย้ง
•    ความขัดแย้งคืออะไร?
•    ประเภทและระดับของความขัดแย้ง
•    3 ขั้นตอนเพื่อจัดการความขัดแย้ง

5. Collaboration for Virtual Team
•    Virtual Team คืออะไร?
•    4 ขั้นตอนของการสร้างความร่วมมือแบบ Virtual Team 

รายละเอียดเพิ่มเติม
บทที่ รายละเอียดหัวข้อ ระยะเวลา
Module 1            หัวใจของการทำงานเป็นทีม 12.45
Module 2 ทักษะเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม 21.05
Module 3 3 ขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 6.53
Module 4 การจัดการความขัดแย้ง 11.02
Module 5 Collaboration for Virtual Team 11.58

Work as A TEAM with Collaboration

การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ

4,700.00 THB
1,890.00 THB

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์